Llista de polítiques actives

Nom Tipus Consentiment de l'usuari
Política de privacitat Política de privacitat Tots els usuaris
Política de cookies Política del lloc Tots els usuaris
Nota legal Política del lloc Tots els usuaris

Resum

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG) garanteix que les vostres dades de caràcter personal facilitades a través de la Plataforma Moodle es tractaran segons l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (“RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDiGDD).

Les dades que es requereixen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen.

Text complet de les condicions d'ús

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf - NIF: Q5856380J

C. Espirall, 61, 08720 Vilafranca del Penedès - Tel: +34 93 892 25 01

Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del CSAPG adreçant un correu-e a dpd@ticsalutsocial.cat o bé al Coordinador en Protecció de Dades Sr. Eduard Duran al correu-e protecciodedades@csapg.cat

TRACTAMENT
Formació mitjançant Plataforma Moodle.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La gestió personalitzada de la formació que els professionals del CSAPG duguin a terme mitjançant aquesta Plataforma.

LICITUD DEL TRACTAMENT. BASE LEGAL.
Consentiment per part de l’interessat; acompliment d’una obligació legal1.

DESTINATARIS
Àrea de Desenvolupament de Persones del CSAPG.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No es preveuen transferències internacionals de dades personals.

CONSERVACIÓ
Les dades de caràcter personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual són recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la corresponent normativa d’arxiu i documentació. Aquest període contempla un mínim de 10 anys i un màxim de 15 anys.

MESURES DE SEGURETAT

Totes les dades es tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent establint tots els mitjans tècnics a l’abast del CSAPG per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

DRETS DE L’INTERESSAT
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant el correu-e protecciodedades@csapg.cat. En tot cas caldrà aportar proves de la identitat com ara còpia del DNI o equivalent. En cas de que la base legal del tractament sigui el consentiment, l’interessat tindrà dret a revolar-lo en qualsevol moment.

En cas de discrepància, l’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És possible que la present Política de Privacitat s’hagi d’anar actualitzant. Pot revisar aquesta política cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, per tal d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.1 Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.Resum

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat recentment una resolució sancionadora relativa a la manca de transparència i informació en la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperacions de dades en equips terminals dels destinataris – cookies.


Text complet de les condicions d'ús

COOKIES

Les cookies o galetes són fitxers que el proveïdor d'un lloc d'Internet col·loca a l'ordinador dels usuaris d'aquest lloc i als que pot accedir novament quan aquests tornen a visitar el lloc per tal de facilitar la navegació a Internet o les transaccions o d'obtenir informació sobre el comportament d'aquests usuaris.

En aquest cas, la normativa d’aplicació1 preveu que els prestadors de serveis podran utilitzar cookies en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els finalitats del tractament de les dades, d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

CONSENTIMENT ACTIU DELS INTERNAUTES

Mitjançant la seva sentència C-673/172, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que el consentiment que l'usuari d'un lloc d'Internet ha de donar per a la col·locació de cookies al seu equip terminal i la consulta d'aquestes no es presta de manera vàlida mitjançant una casella marcada per defecte de la qual l'usuari ha de retirar la marca si no desitja donar el seu consentiment. El Tribunal de Justícia subratlla que el consentiment ha de ser específic, de manera que el fet que un usuari activi un botó no n'hi ha prou per a considerar que aquest ha donat de manera vàlida el seu consentiment per a la col·locació de cookies.

A més, segons el Tribunal de Justícia, la informació que el proveïdor de serveis ha de facilitar a l'usuari inclou el temps durant el qual les galetes seran actives i la possibilitat que tercers tinguin accés.

 

PROCEDIMENT SANCIONADOR

En el cas analitzat per l’AEPD, el prestador de serveis posava a disposició dels usuaris un sistema de doble capa. En la primera capa, s’incorporava un avís de cookies en forma de banner i un enllaç a la Política de cookies a ser acceptat per continuar navegant.

En la segona capa, s’incorporava una Política de cookies on el consentiment a què es cedeixin dades a tercers a través de cookies era implícit, ja que en cap moment es donava l'opció de poder oposar-se a la instal·lació d'aquestes en el dispositiu o de qualsevol altra cookie, sinó que remet a la configuració dels navegadors per eliminar-les o bloquejar-les, no oferint la possibilitat de denegar el consentiment per a l'ús de cookies o de retirar el prestat, si no és a través de les opcions del navegador.

D’aquesta forma, a criteri de l’AEPD s’ha produït un incompliment en no facilitar un sistema de gestió o panell de configuració de cookies que permeti al usuari eliminar-les de forma granular. D’aquesta forma, es considera que la informació oferta sobre les eines proporcionades per diversos navegadors per a configurar les galetes seria complementària però insuficient per al fi pretès de permetre configurar les preferències en forma granular o selectiva.

 

RECOMANACIÓ

Per facilitar aquesta selecció granular de conformitat a la normativa, en la configuració de cookies s’hauria habilitar un mecanisme o botó per rebutjar totes les cookies, un altre per habilitar totes les galetes o fer-ho de forma granular per poder administrar preferències.

 

Per a més informació:

• Resolución R/00499/2019 de terminación del procedimiento por pago voluntario https://www.aepd.es/resoluciones/PS-00300-2019_ORI.pdf

• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 

• C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Bundesverband eV/Planet49 GmbH http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex= 0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1425833

 

Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut:
dpd@ticsalutsocial.cat
https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/
Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.)
1 Article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

2 C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband eV/Planet49 GmbH


Resum

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/26/2019, d'11 de febrer, pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) i se n'aproven els Estatuts i el Conveni regulador.

El Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP) i el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) van subscriure en data 3 de juliol de 2016 un Protocol d'intencions per a la integració dels dispositius i recursos assistencials d'aquestes dues entitats. El projecte engloba un seguit de dispositius de referència de màxima importància per a l'equilibri territorial del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), entre els quals destaquen l'Hospital Sant Antoni Abat, l'Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació, i l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès. La prioritat que guia la iniciativa és facilitar la continuïtat d'aquests serveis en condicions de viabilitat i sostenibilitat a través de la seva fusió en una organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel Servei Català de la Salut, incorporada al marc corporatiu de les entitats del sector públic de la salut de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i que segueixi comptant amb la participació de les administracions locals.

Per tal d'assolir-ho, es preveu la creació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG) com a resultat, d'una banda, de la modificació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, de manera que passi a incorporar un seguit d'entitats que fins ara no en formaven part (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes i Consell Comarcal del Garraf) i, d'altra banda, de la recepció dels dispositius assistencials que fins ara estan sota la gestió del Consorci Sanitari del Garraf, producte de la transmissió global dels seus actius i passius, com a conseqüència de la dissolució d'aquesta entitat pública, acordada pel seu màxim òrgan de govern i ratificada pel conjunt de les institucions i administracions locals que hi tenen participació.

La constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es planteja, doncs, a partir d'una doble dimensió. En rigor, obeeix a la modificació d'un consorci preexistent en el marc organitzatiu propi de la Generalitat (CSAP). A l'àmbit funcional, en canvi, aquest vessant formal es combina amb la fusió dels recursos assistencials provinents per igual del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i del Consorci Sanitari del Garraf, sota la directriu estratègica de propiciar una nova realitat institucional que doti el territori d'unes capacitats i potencials superiors als de les entitats que la precedien. La finalitat és la consolidació d'una organització que, dins el marc d'autonomia de gestió propi de les entitats del sector públic de la salut, compleixi, des dels criteris de màxima exigència de qualitat i eficiència, les funcions en matèria d'activitat sanitària i sociosanitària que fins ara han desenvolupat separadament el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf. La proposta de Conveni regulador estableix els pactes entre les parts interessades per ordenar-ho en el marc de la modificació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i la successió universal en la posició prèvia del Consorci Sanitari del Garraf, i s'enfoca sobre els diferents àmbits funcionals implicats: recursos personals, béns i drets de naturalesa patrimonial, continuïtat de l'activitat assistencial, a més de la nova composició institucional del Consorci i els acords relatius al procés d'extinció del Consorci Sanitari del Garraf.

Text complet de les condicions d'ús

Vist el que disposa l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, modificació i supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

De conformitat amb l'article 9.f) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, en relació amb l'article 7.3 de la mateixa Llei, l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, el Govern 

Acorda:

—1 Autoritzar al Servei Català de la Salut la modificació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i la incorporació de l'activitat assistencial i la integració dels dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del Garraf, que, a causa de l'addició d'aquestes dues mesures, dona lloc a la creació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG).

—2 Aprovar el text íntegre dels nous Estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, que passa a denominar-se Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) i implica l'adhesió com a entitats consorciades dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes i del Consell Comarcal del Garraf, amb la separació voluntària de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès. El text íntegre dels nous Estatuts s'incorpora com a annex 1 del present Acord.

—3 Aprovar la formalització del Conveni regulador de la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), producte de la modificació de l'actual Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, i la incorporació de l'activitat assistencial i la integració dels dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del Garraf, que comporta la subrogació en els actius i passius d'aquesta entitat en virtut de la seva cessió global i dissolució. Aquest Conveni regulador s'incorpora com a annex 2 del present Acord.

—4 Autoritzar l'endeutament a curt termini del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG), producte de la subrogació d'aquesta entitat en el conjunt d'actius i passius del Consorci Sanitari del Garraf, en els termes que reflecteix la proposta de Conveni regulador a què es refereix el punt 3 del present Acord. De conformitat amb això i atès el que disposa l'article 53 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, s'autoritza els representants de la Generalitat en el Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf perquè acordin la recepció de l'esmentada cessió global d'actius i passius del Consorci Sanitari del Garraf, incloent-hi el seu endeutament a curt termini, que ha de donar lloc a la dissolució del Consorci Sanitari del Garraf en les condicions acordades pel seu màxim òrgan de govern i els de les entitats que hi participen en aplicació de l'article 127.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En el moment de produir-se aquesta subrogació en les operacions d'endeutament a curt termini, identificades de forma expressa a l'esmentat Conveni, les seves condicions financeres han de ser objecte d'adaptació per tal de permetre que es compleixi el principi de prudència financera.

—5 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de febrer de 2019

Víctor Cullell i Comellas Secretari del Govern

Annex 1

Estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

Entitats que integren el Consorci

1.1  Amb la denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es constitueix un consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que resta adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

1.2  El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació.

Article 2

Objectiu i finalitats

2.1  L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees sanitàries d'influència.

2.2  Seran finalitats específiques del Consorci:

2.2.1.  L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.

2.2.2.  La prestació de serveis d'atenció primària de salut.

2.2.3.  La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials.

2.2.4.  La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.

2.2.5.  Proporcionar serveis de rehabilitació.

2.2.6.  La docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

2.2.7.  Les activitats d'investigació, estudi i divulgació relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

2.2.8.  Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.

2.2.9.  Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a altres entitats externes.

Article 3 Règim jurídic

El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.

Article 4

Personalitat i capacitat jurídica

Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per a la realització de les seves finalitats.

En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les accions previstes en les lleis.

Article 5 Domicili

El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.

Article 6

Dels drets dels beneficiaris o usuaris

Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets dels malalts.

Capítol 2

Govern i gestió del Consorci

Article 7

Òrgans de govern i gestió

7.1  El govern del Consorci correspon als òrgans següents:

a)  El Consell Rector.

b)  El president o presidenta.

c)  Els vicepresidents.

7.2  L'òrgan superior de gestió és la gerència.

Secció 1

Del Consell Rector

Article 8 Composició

8.1  El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, designats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

a)  Set representants del Servei Català de la Salut, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.

b)  Dos representants de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès.

c)  Un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

d)  Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

e)  Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

f)  Un representant del Consell Comarcal del Garraf.

Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats pels seus òrgans de govern respectius.

8.2  Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el secretari o secretària i el o la gerent del Consorci, llevat que el secretari o secretària sigui membre del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot.

8.3  En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.

Article 9

Càrrecs unipersonals

9.1  Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.

9.2  Seran vicepresidents del Consell Rector dos dels seus membres designats pel mateix Consell Rector d'entre els membres designats per part de les administracions locals participants al Consorci. Un de designat en representació de la comarca de l'Alt Penedès i l'altre, en representació de la comarca del Garraf.

9.3  Els càrrecs de president o presidenta i de vicepresident o vicepresidenta del Consell tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de designar-los per iguals períodes de temps.

Article 10

Secretari o secretària

10.1  El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre o no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes de temps iguals.

10.2  Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les reunions del Consell, la qual, degudament signada pel mateix secretari o secretària i amb el vistiplau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes signatures.

Article 11 Funcions

11.1  Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

a)  L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.

b)  L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.

c)  L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.

d)  L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.

e)  L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.

f)  La designació i la separació de la gerència i la secretaria del Consorci.

g)  La designació i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del o la gerent, salvant el que preveu l'article 9.

h)  Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.

i)  Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.

j)  Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.


k)  Acordar les operacions de crèdit.

l)  Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell mateix estableixi durant l'exercici.

m)  Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).

n)  Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o presidenta, del o la gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.

o)  Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

p)  Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament en l'àmbit de les seves competències.

q)  Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del Consorci.

r)  Totes aquelles altres funcions no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.

11.2  El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres a), b), c), e), j), k) i n).

Article 12

Periodicitat de les sessions

12.1  El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades l'any.

12.2  El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus membres.

Article 13

Convocatòria i ordre del dia

13.1  Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies.

La convocatòria s'ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció dels acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d'acord amb el reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector.

13.2  En casos d'urgència, la convocatòria s'ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell Rector ha d'apreciar, per majoria de dos terços del nombre legal de membres, l'existència de la urgència. Si no s'estimés l'existència de la urgència, s'ha de procedir a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

13.3  L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

Article 14 Adopció d'acords

14.1  Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots convocats degudament.

14.2  S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del càrrec.

14.3. Els acords d'admissió de nous membres, de modificació d'estatuts, així com l'acord de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el Consorci.

Secció 2

De la presidència

Article 15 Funcions

15.1  Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents:

a)  Representar institucionalment el Consorci.

b)  Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell.

c)  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

d)  Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els informes que cregui oportuns.

e)  Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Consell.

f)  Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.

g)  Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell Rector d'entre les de naturalesa delegable.

15.2  Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta del o la gerent:

a)  Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l'aprovació, si escau, pel Consell Rector.

b)  Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci.

c)  Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los.

d)  Designar els càrrecs directius del Consorci, quan l'hi delegui el Consell.

Secció 3

De les vicepresidències

Article 16 Funcions

Els vicepresidents supliran el president o presidenta i n'assumiran les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia.

Exerciran, a més, les atribucions que el president o presidenta els delegui, amb l'autorització prèvia del Consell Rector.


Secció 4

De la gerència

Article 17

Designació i naturalesa del càrrec

17.1  El Consell Rector podrà designar un o una gerent, que serà l'òrgan superior de gestió del Consorci.

17.2  El o la gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin aplicables. El o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d'incompatibilitats vigent.

Article 18 Funcions

Corresponen al o la gerent les funcions següents:

a)  Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b)  Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació del Consorci.

c)  Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.

d)  Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la presidència.

e)  Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Consell Rector.

f)  Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin delegables.

g)  Proposar la designació i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que preveu l'article 9.

h)  D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector.

i)  Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell Rector.

j)  Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments.

k)  Preparar la documentació que, per mitjà del president o presidenta, s'ha de sotmetre a la consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.

l)  Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci.

m)  Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de l'exercici.

n)  Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell Rector o el president o presidenta, en l'àmbit de les respectives competències.

Capítol 3

Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable


Article 19 Patrimoni

19.1  Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a)  Els béns i els drets que puguin aportar les entitats consorciades.

b)  Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

19.2  El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector.

19.3  El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, administració a la qual està adscrit.

Article 20 Recursos

20.1  El Consorci s'ha de finançar amb el rendiment dels serveis que presti; sense perjudici de les aportacions ordinàries que, si s'escau, pugui fer el Servei Català de la salut, atesa la condició de consorci sanitari, dels regulats en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.

20.2  D'acord amb el que estableix l'apartat 1, per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

a)  Els rendiments dels serveis que presti.

b)  Les aportacions ordinàries que, si s'escau, pugui fer el Servei Català de la salut

c)  Les aportacions extraordinàries que en el futur i de forma voluntària puguin fer les entitats consorciades.

d)  Les subvencions, ajuts o els donatius

e)  Els crèdits que s'obtinguin.

f)  Els productes del seu patrimoni.

g)  Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.

Article 21

Règim comptable i pressupostari

21.1  El règim comptable i pressupostari, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió, és l'establert per a l'administració a la qual està adscrit, sense perjudici de la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En tot cas, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix d'autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així com per a l'aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els plans parcials que es dictin per raó del desplegament de l'esmentat Reial decret, i per tal d'incorporar mecanismes de seguiment i control de l'execució de llur pressupost anual, del pla d'inversions anual i dels estats financers, mitjançant l'aprovació de bases d'execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària.

21.2  El Consell Rector ha d'aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 31 de desembre de cada any, i que comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses anuals.

21.3  Els comptes anuals s'han d'aprovar de conformitat amb el que disposi la normativa en matèria de finances. L'estructura i composició dels comptes anuals s'ha d'ajustar a la normativa vigent i a les instruccions que en matèria de comptabilitat dicti la Intervenció General.

21.4  El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries, de conformitat amb la normativa vigent en cada moment.

21.5  El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s'instrumenta a través de l'auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l'òrgan que tingui el control en aquesta matèria del Servei Català de la Salut.

En tot cas, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s'ha de portar a terme quan aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter anual, d'acord amb la normativa vigent.

Capítol 4

Règim de personal i de contractació

Article 22

Règim de personal

22.1  El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui aplicable.

Sens perjudici d'això, les administracions públiques consorciades poden adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions normatives que li siguin aplicables, respectivament i en cada moment, atenent la seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació.

22.2  La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica.

22.3  El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a la plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern.

Article 23

Règim de contractació

23.1  El règim jurídic aplicable a la contractació d'obres, instal·lacions, béns i serveis del Consorci és el que estableixi en cada moment l'àmbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques que la despleguen, i actualment el Consorci té la consideració de poder adjudicador administració pública.

23.2  La condició d'òrgan de contractació en els termes que s'incorporen als presents Estatuts correspon al Consell Rector, sense perjudici que es puguin delegar, segons els termes previstos en aquests Estatuts, en altres òrgans o càrrecs del Consorci, les delegacions que s'efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada cas, delegar en d'altres òrgans o càrrecs del Consorci.

Capítol 5

Separació i dissolució

Article 24

Separació de les entitats consorciades


24.1 En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants.

No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el Consorci ha de mantenir almenys dos membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la consideració d'administració o d'ens o organismes vinculats a una administració.

24.2. El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que:

a)  Resti integrat per menys de dos membres.

b)  Almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut.

24.3  En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i requeriments.

24.4  Els requisits per a la separació del Consorci són:

a)  Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d'un any.

b)  La institució que vulgui separar-se'n ha d'estar al corrent dels seus compromisos assumits anteriorment a la proposta.

c)  La institució que vulgui separar-se'n ha de garantir la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.

24.5  En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir, si s'escau, a la liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així com a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les institucions consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent.

24.6  La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui ser entitat consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels requisits previs exigits, i sense perjudici de reclamar a l'entitat separada el compliment, si escau, de les obligacions pendents.

Article 25 Dissolució

25.1  El Consorci es dissol en cas que ocorri una de les causes de dissolució automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent al seu moment o si materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del Consorci.

25.2  En cas de dissolució automàtica o adopció d'un acord de dissolució s'ha de procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents:

a)  El Consell Rector ha de designar una comissió liquidadora, constituïda per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci.

b)  En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, sociosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins que se'n dugui a terme la liquidació o dissolució formal.

c)  La liquidació s'ha d'ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d'aportacions de les entitats participants.

d)  La constitució de la comissió liquidadora no implicarà cap alteració en el funcionament dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut.


Annex 2

Conveni regulador de la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Barcelona, a (...) d(...) de 2019

Reunits

D'una banda, l'Honorable Senyora Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Adrià Comella i Carnicé, director del Servei Català de la Salut.

De l'altra, el senyor Joan Puigdollers Fargas, president del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, De l'altra, el senyor Josep Lluís Ibáñez Pardos, gerent del Consorci Sanitari del Garraf,

De l'altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.

De l'altra, el senyor Pere Regull i Riba, alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

De l'altra, la senyora Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. De l'altra, el senyor Xavier Lluch Llopart, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

De l'altra, la senyora Glòria García Prieto, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.

De l'altra, el senyor Pere Regull i Riba, president de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès.

Subscriuen el present Conveni de col·laboració regulador de la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, i

Actuen

El primer, en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada pel Departament de Salut, en virtut de les atribucions que li confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.

El segon, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant, CatSalut), en virtut de les atribucions que li confereix l'article 17.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i l'Acord de delegació de funcions del Consell de Direcció del CatSalut en el seu director de 27 de gener de 1993, que en comporta la ratificació.

El tercer, en nom i representació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP), en procés de transformació, en virtut de l'acord segon del Certificat de 16 d'octubre de 2017, adoptat pel Consell Rector del CSAP en la sessió telemàtica celebrada el 10 d'octubre de 2017.

El quart, en nom i representació del Consorci Sanitari del Garraf (CSG), en procés de liquidació, en virtut de l'acord quart, apartat 2, del Certificat de 30 de maig de 2017, mitjançant el qual es recull l'Acord adoptat pel Consell Rector del CSG en data 24 de maig de 2017.

La cinquena, en nom i representació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut de l'acord cinquè del Certificat de ratificació dels acords de dissolució del Consorci Sanitari del Garraf i Adhesió al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, adoptat en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 23 d'octubre de 2017.

El sisè, en nom i representació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en virtut de l'acorden cinquè del Certificat de 2 de febrer de 2018 que recull l'Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en la sessió celebrada el dia 23 de gener de 2018.

El setè, en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en virtut de l'acorden cinquè del Certificat de 5 de desembre de 2017 que recull l'Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2017.

El vuitè, en nom i representació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en virtut de l'acorden quart del Certificat de 12 de febrer de 2018 que recull l'Acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal, en la sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2018.

El novè, en nom i representació de del Consell Comarcal del Garraf, en virtut de l'apartat sisè de l'Acord del Ple del Consell Comarcal del Garraf, celebrat en sessió extraordinària el dia 9 de novembre de 2017.

El desè, en nom i representació de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès, en virtut del Certificat de 27 de setembre de 2018, que recull l'aprovat en la sessió ordinària de 27 de juny de 2018 del Ple del Patronat de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès.

Manifesten

I.  El Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP) van subscriure en data 3 de juliol de 2016 un Protocol d'intencions per a la integració dels dispositius i recursos assistencials del CSG i del CSAP. El projecte engloba un seguit de dispositius de referència de màxima importància per a l'equilibri territorial del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): Hospital Sant Antoni Abat, Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació, i Hospital Comarcal de Vilafranca.

La prioritat que guia aquesta iniciativa és mantenir els citats dispositius assistencials en funcionament dins els sistema públic de salut en termes de viabilitat i sostenibilitat, i assolir-ho a través de l'objectiu funcional de facilitar-ne la fusió en una organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel CatSalut i amb presència de les administracions locals, incorporada al marc corporatiu de les entitats del sector públic de la salut de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

II.  L'aplicació del Protocol de 3 de juliol de 2016 ha comportat la cristal·lització de diverses línies de treball dirigides a avançar en la plasmació pràctica d'aquest procés de fusió sota les directrius que s'hi delimitaven, que es poden sintetitzar en els següents ítems:

Garantir l'accessibilitat de la població per fer efectiu el dret de protecció a la salut, situant l'usuari com a eix de referència de l'organització i del sistema públic de salut.

Mantenir en actiu els professionals que actualment desenvolupen els seus serveis als dispositius com a mesura per preservar el coneixement clínic i el valor afegit de l'experiència pràctica que acumulen.

Optimitzar les inversions en instal·lacions i equipaments.

Enfortir la massa crítica de referència dels dispositius com a mecanisme per preservar-ne la qualitat assistencial en condicions d'eficiència.

L'objectiu final és generar una nova entitat de referència renovada, capaç d'aprofitar sinergies i potenciar de manera tangible l'efectivitat i l'eficiència dels serveis assistencials i socials que es presten a la ciutadania i millorar l'impacte de la qualitat de l'atenció a la salut sobre els seus pacients. El disseny de l'estructura final té en compte, ineludiblement, aquests criteris i el resultat del procés d'anàlisi efectuat en virtut del Protocol, des d'una perspectiva que suma rigor, racionalitat i la finalitat complementària d'optimitzar els recursos públics disponibles de manera que s'evitin duplicitats corporatives.

III.  D'acord amb l'anterior, el present Conveni regula la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). La nova estructura permet integrar la participació d'entitats públiques que fins al moment formaven part del CSAP i del CSG. En paral·lel, es preveu la incorporació del conjunt dels actius i passius procedents d'aquests dos consorcis. Des d'un punt de vista funcional, doncs, la finalitat és la fusió dels recursos d'ambdues entitats en una sola organització. Formalment, l'operació pactada obeeix, d'una banda, a la transformació corporativa del CSAP, a través de la modificació dels seus Estatuts i, d'altra banda, a la subrogació del nou CSAPG en la posició del CSG respecte a totes les seves relacions jurídiques directament vinculades a la prestació d'assistència sanitària.

IV.  El resultat del procés de fusió i el seu objectiu funcional és dotar el sistema de salut amb una sola entitat, el CSAPG, com s'ha dit íntegrament pública, on se sumi el conjunt de la capacitat assistencial de les dues organitzacions anteriors (CSG i CSAP) sense excepcions. D'acord amb això, l'objecte del present Conveni és regular el procés de materialització d'aquest objectiu funcional. En aquesta línia, es persegueix assolir un model de governança equilibrat per al nou Consorci, capaç de donar expressió a les administracions locals i, simultàniament, de ser sensible a l'aprofitament del coneixement clínic dels centres que s'hi engloben.

V.  El Consell Rector del CSAP, en la sessió celebrada el 10 d'octubre de 2017, ha mostrat la seva conformitat en la modificació dels seus Estatuts i la subscripció del present Conveni regulador, en la línia exposada als apartats expositius precedents, tenint en compte que això comporta la separació pactada de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès, que fins ara en formava part en concepte d'entitat consorciada.

El Patronat d'aquesta Fundació va acordar els termes de la separació mitjançant l'Acord del seu Patronat de 22 de setembre de 2017. Aquest Acord s'ha sotmès al coneixement del Protectorat en data 14 de novembre de 2018 i els seus termes han estat valorats i confirmats pel Consell Rector del CSAP, un cop completat el procediment de separació previst per la normativa. L'acord de separació explicita que tindrà efectes de manera automàtica a partir de l'efectiva entrada en funcionament del nou Consorci segons els seus nous Estatuts i normes reguladores.

VI.  El Consell Rector del CSG ha adoptat els acords necessaris per a la seva dissolució.

D'acord amb això, en sessió d'11 d'octubre de 2017 va aprovar la cessió global del conjunt dels seus actius i passius vinculats a l'atenció assistencial a la nova entitat CSAPG, amb la condició que la cessió es fes efectiva de forma automàtica tan bon punt cobrés efectes la seva constitució sota aquesta nova forma.

Aquesta cessió global implica la subrogació universal del CSAPG en la posició jurídica del CSG. Tant el CatSalut com els diferents òrgans especialitzats de l'Administració de la Generalitat, incloent-hi els encarregats del control financer, han examinat la correcció d'aquesta cessió global i han valorat que s'estableix en termes equilibrats i estrictament explicables en virtut del desenvolupament d'activitat assistencial pública del CSG per compte del CatSalut. D'altra banda, el CatSalut mateix i el Departament de Salut de la Generalitat, en termes de planificació, han confirmat la necessitat actual i futura de donar continuïtat dins el sistema públic de salut i el SISCAT als centres fins ara gestionats per part del CSG.

Entre els drets i obligacions objecte de cessió, i per tant de subrogació per part del CSAPG, s'hi inclouen operacions d'endeutament a curt termini i les corresponents al deute històric amb la Seguretat Social. S'explicita que tot el procediment de modificació en conjunt, amb el corresponent expedient administratiu de suport que ha generat, s'ha sotmès a les diferents autoritzacions preceptives respecte de cada matèria que les requerís, tant des del punt de vista de la normativa de finances públiques com de la normativa patrimonial aplicable a la Generalitat.

VII.  Que des del punt de vista del règim jurídic aplicable, els preceptes de naturalesa bàsica de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, identifiquen els consorcis com a entitats de dret públic la creació dels quals, de conformitat amb el seu article 123, ha d'establir-se mitjançant Conveni subscrit per les administracions participants. Per aquest motiu, i en aplicació del principi de seguretat jurídica, s'estima que la integració de noves entitats públiques en el procés de modificació d'un consorci, aconsella la subscripció d'un conveni regulador amb aquest objecte, sens perjudici que la seva composició actualitzada reafirmi la posició majoritària de l'Administració de la Generalitat i, per tant, la seva adscripció al CatSalut. La Llei 15/1990, de 15 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), faculta el CatSalut per formar consorcis per a l'exercici de les funcions que la mateixa LOSC li atribueix (article 7.1) en el marc del sistema públic, habilitació general que es manté en relació amb aquesta operació de fusió funcional.

El règim jurídic del CSAPG i el procediment de modificació estatutària s'ha de veure completat, d'altra banda, amb el que disposen l'article 113 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, on s'expliciten els continguts estatutaris i els tràmits preceptius.

Finalment, cal puntualitzar que amb aquesta operació de fusió es facilita que el conjunt del CSAPG pugui subjectar-se a l'àmbit objectiu d'aplicació de la disposició addicional única, relativa al règim jurídic dels consorcis sanitaris, de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la qual es reconeix a aquest tipus de consorcis la capacitat de contractar personal propi de naturalesa laboral per al compliment de les seves finalitats assistencials.

VIII.  Que el procediment que du a la constitució del CSAPG i l'aprovació i subscripció d'aquest Conveni regulador i els Estatuts modificats que han de regir l'entitat s'ha completat seguint la normativa aplicable, identificada de forma resumida al règim jurídic descrit al punt expositiu VII, i de conformitat amb el que disposa l'Acord adoptat pel Govern de la Generalitat en data 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat.

IX.  Que el conjunt d'entitats integrades al CSAPG han aprovat la seva participació al Consorci, els seus Estatuts i el present Conveni regulador, mitjançant els acords dels seus respectius màxims òrgans de govern, un cop superats els procediments administratius que els eren aplicables a cadascuna. Les dates d'aquests acords es reprodueixen a continuació:

Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 18 de juny de 2018

Acord del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 23 de gener de 2018 Acord del Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 23 d'octubre de 2017 Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes de 28 de novembre de 2017 Acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès de 12 de febrer de 2018 Acord del Ple del Consell Comarcal del Garraf de 9 de novembre de 2017

X.  Que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG) i l'aprovació dels seus Estatuts en data (...) d(...) 201(...).

Per tot el que s'ha manifestat, les entitats signants, reconeixent-se mútuament capacitat per obligar-se, atorguen el present Conveni de col·laboració amb subjecció a les següents:

Clàusules

Primera. Objecte.

1.  El present Conveni té per objecte regular la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), producte de la modificació de l'actual Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP), comptant amb la incorporació de l'activitat assistencial i la integració dels dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del Garraf (CSG).

2.  El CSAPG (en endavant, el Consorci) restarà integrat per les següents entitats:

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), al qual correspon la participació majoritària.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El Consell Comarcal del Garraf.

3.  El Consorci manté la seva adscripció al CatSalut.

4.  El Consorci és l'ens encarregat de la gestió dels dispositius assistencials dependents fins ara del CSAP i del CSG, que es relacionen al punt expositiu I, i per tant propicia la fusió funcional dels recursos d'aquestes dues entitats.

5.  El Consorci té per objectiu la realització de les activitats assistencials, rehabilitadores, preventives, socials, de recerca, innovació i docència vinculades a la salut pròpies dels seus dispositius i, per tal d'assolir-lo, assumeix la gestió patrimonial dels béns immobles i mobles afectats a aquestes finalitats així com la d'aquells béns dels quals en disposi en virtut de qualsevol altre títol jurídic.


Segona. Naturalesa pública i règim del Consorci.

1.  El Consorci té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic establert per la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió, sense perjudici de l'aplicació de les disposicions dels articles 68, 69 i 70 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, sempre que es compleixin els criteris establerts a l'esmentat article 68. A més a més, el Consorci es regirà per la resta de normativa que li sigui aplicable.

2.  El Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica i diferenciada de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per a la realització de les seves finalitats, i resta adscrit al Servei Català de la Salut (CatSalut).

3.  Els Estatuts del Consorci s'adjunten en annex 1 al present Conveni. Qualsevol modificació legalment adoptada es considerarà automàticament integrada a l'esmentat annex sense necessitat de modificar explícitament aquest Conveni.

Tercera. Generació d'efectes del Consorci.

1.  La transformació del CSAP en l'actual Consorci tindrà lloc un cop totes les administracions participants hagin completat el procediment administratiu formal que els és respectivament aplicable, i es considerarà efectiva quan se'n publiquin els Estatuts modificats al DOGC i es procedeixi a la constitució formal del seu Consell Rector mitjançant la celebració de la seva primera reunió. En aquest moment es produirà de forma automàtica la subrogació universal del Consorci en tots els béns, drets i deures de l'antic CSG, inclosos els convenis de serveis assistencials subscrits amb el CatSalut per als diferents dispositius sota la seva gestió i la integració de tot el seu personal, tenint en compte que simultàniament opera la plena continuïtat de la seva posició respecte el conjunt de relacions jurídiques predicables de l'antic CSAP.

2.  Així mateix, el Consorci se subroga, en els termes de l'article 44 de l'Estatut dels treballadors, en les relacions laborals dels treballadors de l'antic CSG, i assumeix íntegrament la responsabilitat de les obligacions i els drets de qualsevol mena, incloses les laborals, tributàries i de Seguretat Social, anteriors a la subrogació. Com s'indica al paràgraf precedent, el personal de l'antic CSAP prossegueix la seva vinculació amb el Consorci sota idèntiques condicions. La regulació detallada d'aquest àmbit es preveu a la clàusula cinquena.

3.  El CatSalut i la resta d'entitats consorciades expressen l'acceptació que des dels òrgans de govern del Consorci es busquin mecanismes per donar expressió als professionals en medicina i infermeria dels dispositius assistencials sota seva gestió en la governança de l'entitat, en la mesura que representen el seu coneixement clínic.

Quarta. Adscripció dels recursos materials.

1.  Els béns mobles i immobles i qualsevol dret de naturalesa patrimonial dels que sigui titular l'actual CSAP, així com els actius i passius de l'esmentat CSAP, són assumits íntegrament pel Consorci, atès que formalment es tracta de la mateixa entitat.

2.  Els béns mobles i immobles i qualsevol dret de naturalesa patrimonial dels que sigui titular l'actual CSG seran assumits pel Consorci en el moment en què es faci efectiva la subrogació universal a què fa referència la clàusula tercera d'aquest Conveni, d'acord amb el balanç de situació que s'adjunta com a annex 2.

A l'annex 3 es relaciona l'inventari de béns i drets objecte de canvi de titularitat. S'explicita que aquesta previsió inclou els vigents drets reals de superfície de titularitat del CSG sobre l'Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de Rehabilitació, d'una banda, i sobre l'Hospital Residència Sant Camil, de l'altra, els quals passaran a ser de plena titularitat del Consorci, en ambdós casos lliures de càrregues i gravàmens, sota les mateixes pautes establertes per a la resta de béns i drets objecte de cessió per part del CSG (en el marc de la seva cessió global d'actius i passius) i de la consegüent subrogació per part del Consorci.

Cinquena. Recursos personals.

1.  El règim del personal del Consorci serà el que estableixin els seus Estatuts.

2.  Sens perjudici d'això, i amb el benentès que el Consorci prossegueix amb l'activitat assistencial de cobertura pública als mateixos centres i instal·lacions dels anteriors CSAP i CSG sota una nova forma de gestió i que, per tant, comptarà amb la continuïtat del personal previ destinat a la prestació d'aquesta activitat, se n'estableix la integració sota les pautes d'Integració del personal que es fixen als següents apartats 3 (relatiu al personal procedent del CSG) i 4 (relatiu al personal procedent del CSAP).

3.  Personal del Consorci (CSAPG) procedent del CSG:

3.1  Personal laboral.

3.1.1  En el moment de la constitució del Consorci es produirà la successió d'activitat empresarial entre el CSG i el Consorci en qualitat de continuador de l'activitat assistencial del CSG, que comporta la subrogació del conjunt de contractes de treball existents amb la subsistència dels drets i obligacions contrets pel CSG, donant ple compliment als requisits previstos a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors.

El personal laboral del CSG passarà a ser personal propi del Consorci amb la naturalesa jurídica i modalitat contractual que tingui en el moment de la integració efectiva com a fix, indefinit i temporal que el vinculava al CSG.

3.1.2  Així mateix, aquest personal mantindrà les condicions laborals i retributives que tingués reconegudes en el moment de produir-se la integració, com a personal laboral del CSG, amb les condicions i en els mateixos termes establerts en els acords o pactes d'empresa signats, els quals restaran subsistents fins a la data d'expiració o fins a la signatura i entrada en vigor d'un altre pacte o acord d'empresa regulador d'aquests àmbits.

Al personal laboral del CSG, objecte d'integració, li és aplicable el I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, el qual li seguirà sent aplicable fins la data d'expiració o, si escau, fins l'entrada en vigor d'un nou conveni.

3.1.3  Així mateix, i amb efectes des de la data de la subrogació, el Consorci (CSAPG) assumirà amb càrrec al seu pressupost les despeses de capítol I corresponents al personal laboral transferit, en el mateix moment que es faci efectiva la successió d'activitat empresarial i el traspàs del conjunt dels corresponents recursos econòmics, en el marc dels acords estipulats a aquest efecte entre les entitats que subscriuen aquest Conveni.

3.1.4  En el document annex 4 (apartat 1) d'aquest Conveni es relacionen els llocs de treball del personal laboral del CSG que assumeix el Consorci en virtut de la subrogació prevista a l'apartat anterior.

3.2  Personal intern resident.

3.2.1  En el moment de la constitució del Consorci es produirà la successió d'activitat empresarial entre el CSG i el Consorci en qualitat de continuador de l'activitat assistencial del CSG, circumstància que comporta que el Consorci resta subrogat en la posició jurídica del CSG respecte del seu personal intern resident, sotmès a una relació laboral especial regulada pel Reial decret 1146/2006, de 6 d'octubre, el qual ocupi una plaça integrada en qualsevol de les unitats docents dels centres i dispositius pertanyents a l'àmbit organitzatiu del CSG. El personal intern resident mantindrà els seus drets i obligacions derivats del contracte laboral que tingui formalitzat el CSG en el moment del seu traspàs al Consorci.

3.2.2  A l'annex 4 (apartat 2) es relaciona el personal intern resident que assumirà el Consorci en virtut de la subrogació prevista a l'apartat anterior.

3.3  Cessió de dades en matèria de personal.

En el moment de l'adscripció del personal provinent del CSG al Consorci, aquell facilitarà els expedients històrics del personal laboral afectat per la subrogació, als efectes que el Consorci pugui assumir de forma efectiva la gestió d'aquest personal. Així mateix, el CSG facilitarà, si escau, una còpia dels expedients històrics del seu personal estatutari i funcionari adscrit.

4.  Personal del Consorci (CSAPG) procedent del CSAP.

En la mesura que el Consorci és formalment producte de la modificació del CSAP i hi ha, doncs, una absoluta continuïtat del conjunt de les seves relacions jurídiques, el personal procedent del CSAP segueix amb la seva pertinença al Consorci exactament segons les mateixes condicions, drets i obligacions, sense que calgui cap previsió específica relativa a la seva subrogació.

Sisena. Activitat assistencial, de recerca, innovació i docència.

1.  El Consorci prestarà l'activitat assistencial i la resta de funcions que li són pròpies de conformitat amb l'objecte i principis d'actuació que té assignats estatutàriament. En qualsevol cas, el seu plantejament i desenvolupament tindrà com a referència el model innovador de la gestió assistencial segons els criteris identificats pel Pla de salut de Catalunya en atenció primària i comunitària, cronicitat, continuïtat assistencial i models d'atenció no presencial, entre d'altres continguts, dins un context de coordinació amb els àmbits de la recerca i la docència.

2.  Pel que fa a l'activitat relativa a la totalitat de les línies assistencials a realitzar pel Consorci per compte del CatSalut en el marc del sistema públic de salut, s'encarregarà mitjançant la formalització dels oportuns instruments jurídics amb aquest objecte, de conformitat amb la normativa i les pautes generals aplicables en cada moment, actualment de conformitat amb el Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, i en funció de la integració dels centres hospitalaris que són sota gestió del Consorci al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). D'acord amb el que preveu la clàusula tercera d'aquest Conveni regulador, la subrogació dels convenis dels serveis assistencials subscrits en les dates 1 de gener de 2011 entre el Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari del Garraf, per a la prestació d'atenció hospitalària i especialitzada, en relació amb els centres Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil i Fundació Privada Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, inclosos a la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya; i en data 1 de gener de 2011, entre el Servei Català de la Salut, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i el Consorci Sanitari del Garraf, per a la prestació de serveis d'atenció sociosanitària, en relació amb els centres Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil i Fundació Privada Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, inclosos a la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya, serà efectiva en els termes que estableix el seu apartat 1.

3.  Així mateix el Consorci podrà portar a terme altres activitats en l'entorn de l'atenció sanitària i social, d'acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts.

4.  L'enfocament de l'activitat assistencial del nou Consorci, a més de perseguir una major identitat amb el Pla de salut de Catalunya i la resta de condicions expressades als punts precedents, promourà la progressiva integració i l'optimització del conjunt de recursos del Consorci sota una lògica funcional única.

Setena. Continuïtat d'altres relacions jurídiques, convenis i contractes.

1.  El Consorci se subrogarà en la posició del CSG pel que fa als convenis i contractes vigents en el moment que se'n faci efectiva la transformació efectiva en els termes previstos en la clàusula 3.1. La relació dels negocis jurídics subjectes a aquesta subrogació es preveu a l'annex 5 d'aquest Conveni. S'hi inclouen operacions d'endeutament a curt termini, per a l'assumpció de les quals per part del Consorci s'han obtingut les autoritzacions administratives preceptives que determina la normativa de finances públiques, en els termes que disposa el punt 4 de l'Acord adoptat pel Govern de la Generalitat en data 11 de febrer de 2019.

2.  La subrogació del Consorci en la posició jurídica del CSG serà efectiva igualment en la posició que aquest té actualment en qualsevol societat, fundació, o altres entitats amb personalitat jurídica en les quals participa directa o indirectament. La relació de les participacions del CSG és la que figura relacionada a l'annex 6 d'aquest Conveni.

3.  En la mesura que el Consorci és formalment producte de la modificació del CSAP, hi ha absoluta continuïtat del conjunt de les seves relacions jurídiques, exactament sota les mateixes condicions, sempre que continuïn vigents, sense que calgui cap previsió específica relativa a la seva subrogació.

Vuitena. Posicionament del CSG en procés d'extinció.

1.  El CSG ha adoptat en data 24 de maig i 11 d'octubre de 2017 un Acord de dissolució pel qual s'estableix la cessió global d'actius i passius al Consorci, de conformitat amb el que estableix l'article 127.5 de la Llei 40/2015, esmentada. Segons els termes d'aquesta disposició i de l'Acord de dissolució, aquesta cessió global d'actius i passius implica l'extinció sense liquidació del CSG en qualitat de consorci cedent. L'efectivitat d'aquest Acord de dissolució es vincula a la subrogació del nou CSAPG, en qualitat de consorci cessionari, en el conjunt del total d'aquestes relacions jurídiques. Això exigeix el vistiplau del mateix Consorci en procés de modificació així com el de totes les entitats participants que acorden integrar-s'hi.

2.  El conjunt d'entitats participants al Consorci, de conformitat amb el punt precedent, accepten la cessió global d'actius i passius atribuïda al Consorci prevista per l'Acord de dissolució del CSG i la plena aplicabilitat de la subrogació universal que se'n desprèn, amb la condició expressa que només es farà efectiva en els termes establerts a la clàusula tercera del present Conveni regulador, un cop s'hagi completat el procediment i s'hagi ultimat la modificació de l'antic CSAP, donant lloc a la seva consegüent transformació en l'actual Consorci (CSAPG).


Novena. Separació de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès.

Es reconeix la completa exempció de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès de qualsevol obligació o responsabilitat derivada del present Conveni regulador i/o de la subrogació del Consorci en la posició abans tinguda pel CSG. De conformitat amb l'acord de separació aprovat en data 22 de setembre de 2017, la separació es produeix de manera automàtica amb la modificació del Consorci i la seva entrada en funcionament segons els termes previstos pels nous Estatuts i el present Conveni regulador.

Desena. Funcionament ordinari del Consorci.

1.  El Consorci haurà de fer front a la totalitat de les obligacions que li corresponguin mitjançant els seus recursos propis.

2.  No s'estableix cap règim d'aportacions regulars per al sosteniment de les activitats del Consorci, que ha de gestionar-se i ha de funcionar en termes d'equilibri en l'explotació a partir dels recursos ordinaris obtinguts en el marc de la prestació d'activitat assistencial que en constitueix l'objecte, sens perjudici de qualssevol altres de coherents amb els seus Estatuts.

3.  Els règims de contractació, patrimonial, de personal, pressupostari, de comptabilitat, control, separació i dissolució del Consorci són els establerts pels seus Estatuts, sens perjudici que hagin d'aplicar-se de conformitat amb la normativa que sigui preceptiva per a cada matèria segons la legislació vigent en cada moment.

Onzena. Vigència i extinció.

1.  La vigència d'aquest Conveni regulador s'associa directament a la durada del Consorci i, en conseqüència, s'estableix per un termini indefinit però no permanent.

2.  El Conveni s'extingirà per la concurrència de les causes previstes a l'ordenament jurídic i en el cas de dissolució del Consorci.

I en prova de conformitat, i perquè en quedi constància, s'estén i se signa el present Conveni regulador, en nou exemplars originals i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Annex 1

del Conveni regulador

Estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Entitats que integren el Consorci

1.1  Amb la denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es constitueix un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que resta adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

1.2  El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació.


Article 2. Objectiu i finalitats

2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees sanitàries d'influència.

2.2.  Seran finalitats específiques del Consorci:

2.2.1.  L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.

2.2.2.  La prestació de serveis d'atenció primària de salut.

2.2.3.  La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials.

2.2.4.  La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.

2.2.5.  Proporcionar serveis de rehabilitació.

2.2.6.  La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

2.2.7.  Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

2.2.8.  Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.

2.2.9.  Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

Article 3. Règim jurídic

El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.

Article 4. Personalitat i capacitat jurídica

Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la realització de les seves finalitats.

En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les accions previstes en les lleis.

Article 5. Domicili

El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.

Article 6. Dels drets dels beneficiaris o usuaris

Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets dels malalts.

Capítol 2. Govern i gestió del Consorci


Article 7. Òrgans de govern i gestió

7.1.  El govern del Consorci correspon als òrgans següents:

a)  El Consell Rector.

b)  El president o presidenta.

c)  Els vicepresidents.

7.2.  L'òrgan superior de gestió és la gerència.

Secció 1

Del Consell Rector

Article 8. Composició

8.1.  El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, designats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

a)  Set representants del Servei Català de la Salut, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.

b)  Dos representants de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès

c)  Un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

d)  Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

e)  Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

f)  Un representant del Consell Comarcal del Garraf.

Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats pels seus òrgans de govern respectius.

8.2.  Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el secretari o secretària i el o la gerent del Consorci, llevat que el secretari o secretària sigui membre del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot.

8.3.  En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.

Article 9. Càrrecs unipersonals

9.1.  Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.

9.2.  Seran vicepresidents del Consell Rector dos dels seus membres designats pel mateix Consell Rector d'entre els membres designats per part de les administracions locals participants al Consorci. Un de designat en representació de la comarca de l'Alt Penedès i l'altre, en representació de la comarca del Garraf.

9.3.  Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta del Consell tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de designar-los per iguals períodes de temps.

Article 10. Secretari o secretària

10.1. El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre o no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes de temps iguals.

10.2 Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les reunions del Consell, la qual, degudament signada pel mateix secretari o secretària i amb el vistiplau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes signatures.

Article 11. Funcions

11.1. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

a)  L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.

b)  L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.

c)  L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.

d)  L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.

e)  L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.

f)  La designació i la separació de la gerència i la secretaria del Consorci.

g)  La designació i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del o la gerent, salvant el que preveu l'article 9.

h)  Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.

i)  Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.

j)  Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.

k)  Acordar les operacions de crèdit.

l)  Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell mateix estableixi durant l'exercici.

m)  Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).

n)  Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o presidenta, del o la gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.

o)  Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

p)  Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament en l'àmbit de les seves competències.

q)  Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del Consorci.

r)  Totes aquelles altres funcions no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.

11.2 El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres a), b), c), e), j), k) i n).

Article 12. Periodicitat de les sessions

12.1.  El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades l'any.

12.2.  El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus membres.

Article 13. Convocatòria i ordre del dia

13.1. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies.

La convocatòria s'ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció dels acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d'acord amb el reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector.

13.2  En casos d'urgència, la convocatòria s'ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell Rector ha d'apreciar per majoria de dos terços del nombre legal de membres, l'existència de la urgència. Si no s'estimés l'existència de la urgència, s'ha de procedir a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

13.3  L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

Article 14. Adopció d'acords

14.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots convocats degudament.

14.2.  S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del càrrec.

14.3.  Els acords d'admissió de nous membres, modificació d'estatuts així com l'acord de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el Consorci.

Secció 2

De la presidència

Article 15. Funcions

15.1  Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents:

a)  Representar institucionalment el Consorci.

b)  Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell.

c)  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

d)  Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els informes que cregui oportuns.

e)  Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Consell.

f)  Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.

g)  Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell Rector d'entre les de naturalesa delegable.

15.2  Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta del o la gerent:

a)  Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l'aprovació, si escau, pel Consell Rector.

b)  Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci.

c)  Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los.

d)  Designar els càrrecs directius del Consorci, quan l'hi delegui el Consell.

Secció 3

De les vicepresidències

Article 16. Funcions

Els vicepresidents supliran el president o presidenta i n'assumiran les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia.

Exerciran, a més, les atribucions que el president o presidenta els delegui, amb l'autorització prèvia del Consell Rector.

Secció 4

De la gerència

Article 17. Designació i naturalesa del càrrec

17.1.  El Consell Rector podrà designar un o una gerent, que serà l'òrgan superior de gestió del Consorci.

17.2.  El o la gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin aplicables. El o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d'incompatibilitats vigent.

Article 18. Funcions

Corresponen al gerent les funcions següents:

a)  Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b)  Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació del Consorci.

c)  Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.

d)  Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la presidència.

e)  Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Consell Rector.

f)  Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin delegables.

g)  Proposar la designació i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que preveu l'article 9.

h)  D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector.

i)  Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell Rector.

j)  Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments.

k)  Preparar la documentació que, per mitjà del president o presidenta, s'ha de sotmetre a la consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.

l)  Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci.

m)  Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de l'exercici.

n)  Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell Rector o el president o presidenta, en l'àmbit de les respectives competències.

Capítol 3

Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable

Article 19. Patrimoni

1.  Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a)  Els béns i els drets que puguin aportar les entitats consorciades.

b)  Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

2.  El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector.

3.  El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, administració a la qual està adscrit.

Article 20. Recursos

20.1  El Consorci s'ha de finançar amb el rendiment dels serveis que presti; sense perjudici de les aportacions ordinàries que, si s'escau, pugui fer el Servei Català de la salut, atesa la condició de consorci sanitari, dels regulats en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.

20.2  D'acord amb el que estableix l'apartat 1, per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

a)  Els rendiments dels serveis que presti.

b)  Les aportacions ordinàries que, si s'escau, pugui fer el Servei Català de la Salut.

c)  Les aportacions extraordinàries que en el futur i de forma voluntària puguin fer les entitats consorciades.

d)  Les subvencions, ajuts o els donatius.

e)  Els crèdits que s'obtinguin.

f)  Els productes del seu patrimoni.

g)  Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.


Article 21. Règim comptable i pressupostari

21.1  El règim comptable i pressupostari, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió, és l'establert per a l'administració a la qual està adscrit, sense perjudici de la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En tot cas, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix d'autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així com per a l'aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els plans parcials que es dictin per raó del desplegament de l'esmentat Reial decret, i per tal d'incorporar mecanismes de seguiment i control de l'execució de llur pressupost anual, del pla d'inversions anual i dels estats financers, mitjançant l'aprovació de bases d'execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària.

21.2  El Consell Rector ha d'aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 31 de desembre de cada any, i que comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses anuals.

21.3  Els comptes anuals s'han d'aprovar de conformitat amb el que disposi la normativa en matèria de finances. L'estructura i composició dels comptes anuals s'ha d'ajustar a la normativa vigent i a les instruccions que en matèria de comptabilitat dicti la Intervenció General.

21.4  El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de conformitat amb la normativa vigent en cada moment.

21.5  El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s'instrumenta a través de l'auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l'òrgan que tingui el control en aquesta matèria del Servei Català de la Salut.

En tot cas, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s'ha de portar a terme quan aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter anual, d'acord amb la normativa vigent.

Capítol 4

Règim de personal i de contractació

Article 22. Règim de personal

22.1  El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui aplicable.

Sens perjudici d'això, les administracions públiques consorciades poden adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions normatives que li siguin aplicables, respectivament i en cada moment, atenent la seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació.

22.2  La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica.

22.3  El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a la plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern.

Article 23. Règim de contractació

23.1  El règim jurídic aplicable a la contractació d'obres, instal·lacions, béns i serveis del Consorci és el que estableixi en cada moment l'àmbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques que la despleguen, i el Consorci té actualment la consideració de poder adjudicador administració pública.

23.2  La condició d'òrgan de contractació en els termes que s'incorporen al presents Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es puguin delegar, segons els termes previstos en aquests Estatuts, en altres òrgans o càrrecs del Consorci, les delegacions que s'efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada cas, delegar en d'altres òrgans o càrrecs del Consorci.

Capítol 5

Separació i dissolució

Article 24. Separació de les entitats consorciades

24.1.  En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants.

No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el Consorci ha de mantenir almenys dos membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la consideració d'administració o d'ens o organismes vinculats a una administració.

24.2.  El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que:

a)  Resti integrat per menys de dos membres.

b)  Almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut.

24.3  En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i requeriments.

24.4  Els requisits per a la separació del Consorci són:

a)  Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d'un any.

b)  La institució que vulgui separar-se'n ha d'estar al corrent dels seus compromisos assumits anteriorment a la proposta.

c)  La institució que vulgui separar-se'n ha de garantir la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.

24.5  En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir, si s'escau, a la liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així com a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les institucions consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent.

24.6  La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui ser entitat , produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels requisits previs exigits, i sense perjudici de reclamar a l'entitat separada el compliment, si escau, de les obligacions pendents.

Article 25. Dissolució

25.1  El Consorci es dissol en cas ocorri una de les causes de dissolució automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent al seu moment o si materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del Consorci.

25.2  En cas de dissolució automàtica o adopció d'un acord de dissolució s'ha de procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents:

a)  El Consell Rector ha de procedir a designar una comissió liquidadora, constituïda per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci.

b)  En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, sociosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins que se'n dugui a terme la liquidació o dissolució formal

c)  La liquidació s'ha d'ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels consorcis i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d'aportacions de les entitats participants.

d)  La constitució de la comissió liquidadora no implicarà cap alteració en el funcionament dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut.

Annex 2

del Conveni regulador

Balanç de situació. Integració dels balanços de situació i situació patrimonial resultant a 31 de desembre de 2017.

El present balanç de situació s'actualitzarà amb la informació disponible en el moment de la signatura del Conveni.

Annex 3

del Conveni regulador

Inventari de béns i drets objecte de subrogació

Atenent el volum de la informació, els béns mobles i els equipaments del Consorci Sanitari del Garraf consten relacionats en un CD adjunt.

Constitueixen els béns immobles del Consorci Sanitari del Garraf:

1.  Béns procedents de la Fundació Privada Hospital Sant Camil. Hospital Residencia Sant Camil:

Es troba ubicat a la ronda de Sant Camil, s/n, de Sant Pere de Ribes, amb una superfície construïda de 18.837 m2. El titular de la propietat del terreny (de 31.395 m2) és la Orden Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos (Padres Camilos), a la qual li pertany en ple domini, d'acord amb l'escriptura de 15 de juliol de 1981. La finca figura al Registre de la propietat de Sitges amb el número de finca 8.673, del tom 969, llibre 146, foli 114.

L'Hospital va ser cedit per la Fundació Privada Hospital Sant Camil al CSG mitjançant la constitució d'un dret de superfície per un termini de 30 anys, en virtut del Conveni de 20 de desembre de 2008. El dret de superfície es valorà en 28.132.000 euros pel SIDEM en el seu informe de 31 de desembre de 2008.

Consta registralment el dret de superfície constituït per l'orde religiós a favor de Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil en data d'1 de gener de 2009, i formalitzat el 6 de febrer de 2009 davant la notària de Sant Pere de Ribes Montserrat Ruiz Mingo.

2.  Béns procedents de la Fundació Privada Hospital Sant Antoni Abat. Hospital Sant Antoni Abad:

Edifici de superfície construïda de 5.703 m2, ubicat en un terreny de 12.514 m2, situat al carrer de sant Josep, número 21-23, cantonada amb el carrer de Sant Magí, de Vilanova i la Geltrú, construït entre els anys 1850 a 1920, amb posteriors reformes de condicionament i millora.

La propietat pertany a la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abad per títol d'immatriculació emès pel Jutjat de 1a Instància núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, amb interlocutòria de data 9 d'agost de 1982, i posterior declaració d'obra nova atorgada en escriptura pública autoritzada pel notari de Vilanova i la Geltrú senyor Francisco de Asís Pizarro Moreno el 23 de juliol de 1999.

La finca de l'Hospital està inscrita al Registre de la propietat de Vilanova i la Geltrú número 2, amb el número 31.511, del tom 998, llibre 453, foli 101.

El Consorci Sanitari del Garraf fa ús de l'immoble en virtut d'un dret de superfície per un termini de 30 anys, constituït al seu favor per la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abad, en escriptura pública de 15 de març de 2012 (el dret de superfície finalitza el 14 de març de 2042). El tipus d'activitat que desenvolupa el CSG és de caire sanitari, sociosanitari i social.

L'escriptura de constitució del dret de superfície assenyala una valoració de 12.638.683 euros, que també inclou el local de rehabilitació.

Local del Servei de Rehabilitació:

Local de planta baixa i altell (polígon industrial la Bòvila), de 749,52 m2, situat a la rambla de l'Exposició, número 27, de Vilanova i la Geltrú, del qual el Consorci Sanitari del Garraf en fa ús en virtut del dret de superfície constituït al seu favor, per 30 anys, atorgat per la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abad en escriptura pública de 15 de març de 2012 (el dret finalitza el 14 de març de 2042). El local es destina a la prestació d'activitat sanitària rehabilitadora. Segons l'escriptura de constitució, la valoració dret de superfície és de 12.638.683 euros (inclou l'Hospital Sant Antoni Abad).

El local pertany a la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abad, com a propietària, per títol de permuta, en virtut d'escriptura autoritzada pel notari Eduardo Hernández Compta el 23 de desembre de 1996, que consta inscrita al Registre de la propietat de Vilanova i la Geltrú núm. 2, amb el número de finca 44.292, del tom 1.573 i llibre 807, foli 101.

Annex 4

del Conveni regulador

Relació de personal laboral del CSG objecte de subrogació

Acord específic:

Atès el volum quantitatiu propi del personal implicat, les parts accepten expressament que es reprodueix la informació en un arxiu informàtic, del qual se'n fan deu còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d'annex 4 a efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, i la seva custòdia correspon a cadascuna de les parts de forma conjunta amb la resta del Conveni.

Apartat 1: personal aboral.

Resum de plantilla

Plantilla treballadors en actiu: 1.280. Plantilla treballadors invalidesa: 25.

Plantilla treballadors excedència sense reserva de lloc: 18. Plantilla treballadors amb reserva de lloc: 11.

Total: 1.334.

Apartat 2: personal intern resident. Nombre de treballadors per categoria Facultatiu formació NI: 2.

Facultatiu formació NII: 2. Facultatiu formació NIV: 1. Total: 5.

Annex 5

del Conveni regulador

Relació de negocis jurídics del CSG objecte de subrogació (no patrimonials)

Acord específic:

Atès el volum quantitatiu propi de les relacions de negocis jurídics del CSG, les parts accepten expressament que es reprodueixi la informació en un arxiu informàtic, del qual se'n fan deu còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d'annex 5 a efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, i la seva custòdia correspon a cadascuna de les parts de forma conjunta amb la resta del Conveni.

El Consorci Sanitari del Garraf té un total de 342 relacions jurídiques no patrimonials. Subapartat de l'annex 5. Relació d'operacions d'endeutament a curt termini

Les operacions d'endeutament a curt termini vigents són les següents:

Entitat financera

Import

Condicions

Venciment

Pòlissa CaixaBank

1.500.000,00

Euríbor trim. + 0,378%

31/05/2019

Factoring CaixaBank

15.000.000,00

4,5%

31/05/2019

Total 16.500.000,00


Annex 6

del Conveni regulador

Relació de les participacions en altres relacions jurídiques del CSG objecte de subrogació El Consorci Sanitari del Garraf participa jurídicament de les següents entitats:

Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

(19.044.010)